Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

[pb_row ][pb_column span="span12"][pb_promobox el_title="Welcome Message" pb_title="Welcome Message" pb_button_title="Button Title" link_type="url" pb_button_url="http://" pb_button_open_in="current_browser" pb_bg_value="#F6F6F6" pb_bg_color="#F6F6F6" pb_border_top="2" pb_border_right="2" pb_border_bottom="2" pb_border_left="2" pb_border_value="#4e65cc" pb_border_color="#4e65cc" pb_show_drop="yes" elements="content__#__ " title_font="inherit" pb_button_size="default" pb_button_color="btn-default" appearing_animation="fade_in" appearing_animation_speed="medium" ]

Καλώς Ήλθατε στην Ιστοσελίδα του Έργου: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού & εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες».

[/pb_promobox][pb_promobox el_title="Νέο Προσβάσιμο" pb_title="Νέο Προσβάσιμο" pb_button_title="Δελτίο Τύπου" link_type="url" pb_button_url="http://prosvasimo.gr/docs/pdf/20161101_DT_prosvasimo.pdf" pb_button_open_in="new_browser" pb_bg_value="#F6F6F6" pb_bg_color="#F6F6F6" pb_border_top="2" pb_border_right="2" pb_border_bottom="2" pb_border_left="2" pb_border_value="#cc4f4f" pb_border_color="#cc4f4f" pb_show_drop="yes" elements="content__#__button__#__ " title_font="inherit" pb_button_size="default" pb_button_color="btn-info" appearing_animation="0" ]

 

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, θα υλοποιήσει την Πράξη «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313.

[/pb_promobox][pb_text el_title="Description" width_unit="%" enable_dropcap="no" appearing_animation="0" ]

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΡ. 70 της ΕΥΔ ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»,στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013),στον Άξονα Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος: “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

Πράξη: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες – Οριζόντια Πράξη» MIS 299743 και κωδικό ΣAE 2010ΣΕ84580212.

Το Έργο αποτελείται από τα ακόλουθα υποέργα:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Διοίκηση και Διαχείριση της Πράξης, επιστημονική και παιδαγωγική τεκμηρίωση και αξιολόγηση
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Διανομή εκπαιδευτικού υλικού στις μονάδες Ειδικής Αγωγής
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και Συμβούλων Ειδικής Αγωγής στo νέο προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό
ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Εξωτερική Αξιολόγηση
ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Προμήθεια προσβάσιμου εποπτικού υλικού και ανάπτυξη ειδικού εκπαιδευτικού υλικού για την ελληνική γραφή στον κώδικα Braille
ΥΠΟΕΡΓΟ 7: Προμήθεια ειδικού λογισμικού (πλατφόρμες) για την προσβασιμότητα ψηφιακού περιεχομένου από μαθητές με αναπηρίες
ΥΠΟΕΡΓΟ 8: Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές με προβλήματα ακοής
ΥΠΟΕΡΓΟ 9: Προσαρμογή εκπαιδευτικού περιεχομένου και ανάπτυξη ψηφιακού υλικού προσβάσιμου από μαθητές με ελαφριά και μέτρια νοητική υστέρηση και προβλήματα κινητικότητας
ΥΠΟΕΡΓΟ 10: Ανάπτυξη ειδικού εκπαιδευτικού υλικού και προσαρμογή εκπαιδευτικού περιεχομένου για μαθητές με αυτισμό και για μαθητές με προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης

[/pb_text][/pb_column][/pb_row]